Algemene voorwaarden – v1
illustra’lies (MONTIS bv) 

Algemene voorwaarden illustra’lies (MONTIS bv)
Door het plaatsen van een bestelling op de website van illustra’lies (MONTIS bv) gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en bent u, na de aankoop van artikelen uit ons assortiment, betalingsplichtig.

Identiteit van de ondernemer illustra’lies
MONTIS bv (illustra’lies)
Oliebergstraat 120
8540 Deerlijk
België
T +32(0)486 21 51 21
E alies@illustralies.be
BTW nummer: BE0480.298.171

Toepasselijkheid
De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de orders en verkopen, aan illustra’lies (MONTIS bv) gegeven.
Opdrachten, door illustra’lies (MONTIS bv) uitgevoerde werkzaamheden, door illustra’lies (MONTIS bv) gedane leveringen en andere.
Door illustra’lies (MONTIS bv) geleverde prestaties via de website van illustra’lies (MONTIS bv). Andere condities dan de onderhavige voorwaarden zullen slechts toepasselijk zijn indien dat schriftelijk is overeengekomen.
Alle mondelinge afspraken van illustra’lies (MONTIS bv) zijn vrijblijvend zolang zij door illustra’lies (MONTIS bv) niet schriftelijk zijn bevestigd.

Aanbod
1. Ondanks het feit dat de online catalogus en de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden illustra’lies (MONTIS bv) niet. illustra’lies (MONTIS bv) is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. illustra’lies (MONTIS bv) is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
2. Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met illustra’lies (MONTIS bv)
3.Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door illustra’lies (MONTIS bv). illustra’lies (MONTIS bv) kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Bestelling
Nadat je je bestelling geplaatst hebt, krijg je een automatisch gegenereerde e-mail met de bevestiging van je bestelling en online betaling. Mocht een artikel toch niet meer voorradig zijn, dan krijg je daar zo snel mogelijk bericht van.

Betaling
De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen
via Paypal – Belfius Direct Net – Creditcard – iDEAL – KBC/CBC betaalknop – Bancontact – vooraf overmaken.

illustra’lies (MONTIS bv) is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Prijzen
Alle prijzen op de website zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders is vermeld.

Levering
Bestellingen worden verwerkt van zodra de betaling ontvangen is.
1. Door illustra’lies (MONTIS bv) opgegeven levertijden zijn vrijblijvend. illustra’lies (MONTIS bv) is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding daarvan.
2. illustra’lies (MONTIS bv) is gerechtigd deelleveringen te doen.
3. De verzending van de goederen geschiedt steeds voor rekening en risico van de afnemer.

Verzendkosten
Alle pakjes, hoe groot of klein ook, worden verstuurd via MyParcel (bpost).

Verzendingen binnen België
Levering thuis of op het werk (tot 2 kg) = € 6
Zelf afhalen in Oliebergstraat 120, 8540 Deerlijk = gratis
Bij een bestelling vanaf € 70 zijn de verzendkosten in België gratis.

Verzendingen naar Nederland
Levering thuis of op het werk (tot 2 kg) = € 9,90

Retourneren van goederen
Goederen kunnen door de afnemer niet geretourneerd worden, tenzij bij ontvangst door de afnemer blijkt dat zij beschadigd zijn dan wel gebreken vertonen en dit binnen 8 dagen werd gemeld aan illustra’lies (MONTIS bv)

Eigendomsvoorbehoud
1. Alle bestelde goederen blijven eigendom van illustra’lies (MONTIS bv) zolang de verkoper nog iets van de afnemer te vorderen heeft. Indien de ­afnemer zijn verplichtingen betreffende betaling niet tijdig nakomt, heeft illustra’lies (MONTIS bv), zonder enige ingebrekestelling, het recht de ­goederen terug te nemen, in welk geval de aan de levering (-en) ten grondslag liggende overeenkomst (-en) ook zonder rechterlijke tussenkomst is (zijn) verbonden, onverminderd het recht van verkoper tot vergoeding van de schade, gederfde winst en interest.
2. Dientengevolge is de afnemer vóór bedoelde volledige betaling c.q vereffening niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of het eigendom daarvan over te dragen dan overeenkomstig de uitoefening van zijn bedrijf of de normale bestemming van de goederen.
3. De afnemer is verplicht de goederen waarop verkoper zijn eigendomsvoorbehoud wenst geldend te maken franco te retourneren binnen 3 dagen van een schriftelijk verzoek daartoe.

Reclamaties
1. Reclamaties worden door illustra’lies (MONTIS bv) in behandeling genomen, indien zij binnen de 8 dagen na de levering van de goederen schriftelijk of via mail zijn gemeld.
2. Ieder recht op reclamatie vervalt, wanneer de goederen geheel of gedeeltelijk in gebruik genomen zijn.

Toepasselijk recht
Alle geschillen die voortspruiten uit of samenhangen met enige offerte, opdracht, werkzaamheden of andersoortige prestatie zulle, worden berecht volgens Belgisch recht.

Afbeeldingen op www.illustralies.be
De artikelen in de afbeeldingen bij de productinformatie op de website zijn niet op ware grootte weergegeven. Tevens kunnen de kleuren van de getoonde afbeeldingen van producten uit het assortiment van illustra’lies (MONTIS bv) afwijken van de werkelijkheid door instellingen van uw computerscherm.

Prijswijzigingen
illustra’lies (MONTIS bv) heeft ten allen tijde het recht om haar prijzen te wijzigen.

Bescherming van uw privacy
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door illustra’lies (MONTSI bv) gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

Auteursrecht en naamsvermelding
Op alle afbeeldingen van illustra’lies (MONTIS bv) rust auteursrecht. Niets van deze website mag worden gekopieerd opgeslagen en/of worden verspreid zonder schriftelijke toestemming van illustra’lies (MONTIS bv), tenzij het gebruikt wordt voor productbeschrijvingen op de website voor perspublicaties met duidelijke naamsvermelding (#illustralies, @illustralies (IG) of @illustralies (FB)) of toevoegen van een duidelijke link naar www.illustralies.be.

Het auteursrecht ten aanzien van voorlopige schetsen, illustraties en definitieve ontwerpen die ontwikkeld werden door illustra’lies (MONTIS bv), komen toe aan illustra’lies (MONTIS bv). Geen enkele voorlopige schets, illustratie of definitief ontwerp mag gekopieerd of gereproduceerd worden, tenzij schriftelijk anders overeen gekomen. Bij een bestelling van een ontwerp op maat, verbind je je ertoe het ontwerp uitsluitend te gebruiken voor de toepassingen die in de offerte werden opgenomen, volgens de aantallen die beschreven werden. Bij ruimer gebruik dan overeengekomen dient een nieuwe overeenkomst met betrekking tot de gebruiksrechten te worden gesloten. illustra’lies (MONTIS bv) is te allen tijde gerechtigd om details uit een ontwerp op maat te hergebruiken in andere toepassingen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Illustratie in opdracht
Voor ontwerpen op maat wordt eerst een offerte opgemaakt. Hiervoor gelden volgende voorwaarden:

Deze prijsopgave geldt voor de opgegeven formaten en aantallen en is excl. btw. De prijsopgave kan wijzigingen ondergaan mits veranderingen in de werkzaamheden. De rechten op alle ontwerpen blijven eigendom van illustra’lies (MMONTIS bv), tenzij onderling overeen gekomen, en mogen niet gebruikt worden voor andere doeleinden. Indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd voordat alle fasen zijn doorlopen, dan zal de opdracht­gever tenminste alle verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten dienen te vergoeden a rato van €55/u. (excl. btw). Facturen worden opgesplitst volgens de werkzaamheden. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum.

Door goedkeuring van de offerte aanvaard je de algemene voorwaarden. Nadien volgen eventueel tussentijdse facturen (afhankelijk van de werkzaamheden) en een slotfactuur. Hiervoor gelden volgende voorwaarden:

Klachten komen maar in aanmerking voor zover deze aangetekend geschieden binnen de acht dagen na de ontvangst van de factuur. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 15 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van de betaaltermijn door de opdrachtnemer nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door de opdrachtnemer gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van 150,- excl. BTW // Bij laattijdige of gedeeltelijke betaling kan de verdere uitvoering van de werken geschorst worden, zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd kan zijn.

Fouten in gepersonaliseerde producten
Illustra’lies (MONTIS bv) kan – bij een bestelling van een gepersonaliseerde ontwerp – nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst of het ontwerp, indien je een controle hebt uitgevoerd en je goedkeuring hebt gegeven om tot productie over te gaan. Alle extra kosten voor het corrigeren van de fouten en de herdruk worden dan opnieuw gefactureerd.

Eigendomsrecht
Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen blijven de illustraties eigendom van de illustrator.

Naamsvermelding en linken bij gebruik en delen van foto’s
Delen van foto’s van op de website via social media is toegestaan, mits naamsvermelding (#illustralies, @ilustralies (IG) of @ilustralies (FB)) of toevoegen van een duidelijke link naar www.illustralies.be. Voor publicaties in magazines neem je best eerst contact op via alies@illustralies.be voor het verkrijgen van hires beelden en de juiste credits.

Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is Belgisch recht van toepassing, ook indien de afnemer woonplaats in het buitenland heeft.
In geval van betwisting aangaande de offertes, overeenkomsten, facturen en auteursrecht van illustra’lies (MONTIS bv) zijn alleen de Rechtbanken van het Arrondissement Kortrijk – RPR Gent afdeling Kortrijk.